0 0,00 

Privaatsuspoliitika

L-Kompanii.ee kasutab Kliendi isikuandmeid ainult tellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidensiaalselt.
L-Kompanii.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot , kui Klient on andnud nõusoleku või tellinud L-Kompanii.ee uudiskirja
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadlusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest õigusaktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimiste teel, on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.